در حال انتقال به آدرس درخواستی

اوباما و ظریف با یکدیگر دست دادند