در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - از ورود سرمایه، تکنولوژی و ایجاد بازارهای مشترک استقبال می کنیم/ همکاری ایران و فرانسه...