در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - فعالان اقتصادی ایران و قزاقستان بیش از 44 یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند