در حال انتقال به آدرس درخواستی

مدیرعامل ولوو در سومین همایش بین المللی صنعت خودرو؛ ولوو یک سابقه 70 ساله با ایران را پشت سر خود می...