در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - دیگر حاضر به چشم پوشی از حمایت عربستان از افراط گرایی نیستیم