در حال انتقال به آدرس درخواستی

عصر بازار - سهامداران «شپلی» به صراحت نداشتن سازمان بورس معترض شدند