در حال انتقال به آدرس درخواستی

ارائه پیشنهاد فنی میدان نفتی آزادگان جنوبی توسط توتال/تمایل بی.پی برای حضور درمیدان های نفتی کشور...