در حال انتقال به آدرس درخواستی

پول‌های پارک شده از بانک‌ها خارج می‌شود؟/ انتظار بهبود وضعیت بازار سرمایه در سال آینده