در حال انتقال به آدرس درخواستی

یک منبع امنیتی ترکیه گلوله باران رزمندگان کرد در سوریه را تایید کرد - ایرنا