در حال انتقال به آدرس درخواستی

روسيه و عربستان سعودي بر عدم افزايش توليد نفت به توافق رسيدند