در حال انتقال به آدرس درخواستی

بلوک1.16درصدی"پترول" به فروش رسید و قیمت سهم 5 درصد رشد کرد + نام خریدار