در حال انتقال به آدرس درخواستی

گزارش فارس سایپا پراید را 300 تا 570 هزار تومان گران کرد+ تصویر بخشنامه