در حال انتقال به آدرس درخواستی

با وجود فساد، رفع تحریم هم بی‌فایده است