در حال انتقال به آدرس درخواستی

مهندس احمد صادقی به سمت مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان منصوب گردید