در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - سرمایه گذار خارجی از راه سوییفت 51 میلیون یورو سهام فرابورس را خرید