در حال انتقال به آدرس درخواستی

"ورنا" بدون محدویت نوسان به بورس باز می گردد/ 4 شرکت گروه سایپا شاید هفته بعد