در حال انتقال به آدرس درخواستی

خدشه دار شدن انتظارات سهامداران برای بهبود وضعیت اقتصادی/ صنعت خودرو، شاخص اجرا شدن برجام