در حال انتقال به آدرس درخواستی

آمریکا یک موشک بالستیک قاره پیما پرتاب کرد