در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - وزیر انرژی اندونزی بر تحقق همکاری با ایران در بخش نفت وگاز و تولید برق تاکید کرد