در حال انتقال به آدرس درخواستی

کری: تحریم‌های آمریکا بهانه است، تاجران خودشان با ایران کار نمی‌کنند