در حال انتقال به آدرس درخواستی

بزرگترین گشایش اعتبار ژاپن برای ایران با 10 میلیارد دلار