در حال انتقال به آدرس درخواستی

سایپا بلوک 49 درصدی "خکاشا" را می فروشد/ ارزش پایه 494 میلیارد تومان