در حال انتقال به آدرس درخواستی

واگذاری سهام 201 شرکت دولتی در سال آخر خصوصی‌سازی‌