در حال انتقال به آدرس درخواستی

طرح برداشت از دارایی‌های مسدودشده ایران در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد