در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - واشنگتن پست: اروپا آغوش خود را به روی رئیس جمهوری ایران گشود