در حال انتقال به آدرس درخواستی

متن کامل گزارش فصلی یوکیا آمانو در مورد ایران برچیده شدن بیش از 4500 سانتریفیوژ از فردو و...