در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - یکی از 18پروتکلی که به امضای رئیسان جمهوری ایران و چین می رسد مربوط به قشم است