در حال انتقال به آدرس درخواستی

خارجی ها 500 میلیون یورو در سایپا سرمایه گذاری خواهند کرد