در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - مهاجرت نقدینگی جدید به بازار سرمایه/امکان کاهش مجدد سود بانکی به دلیل تک رقمی شدن تورم