در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - روابط فرانسه و ایران مستحکم تر می شود/سفر روحانی به پاریس هفتم بهمن ماه