در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - خرید سهام یك شركت بورسی توسط نخستین صندوق بزرگ اروپایی