در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - مذاكرات 2روزه بوئینگ با شركت های هوایی ایران/پیشنهاد به تهران برای خرید سه مدل جدید