در حال انتقال به آدرس درخواستی

میدان ولی‌عصر را برداشتند به جایش مجتمع تجاری کاشتند/ گزارشی از تغییر هویت میدان خاطره انگیز تهران