در حال انتقال به آدرس درخواستی

صنعت خودرو ، پروژه‌ای جدید را برای خصوصی‌سازی آغاز کرده است