در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - هلگا اشمید: به شركت های اقتصادی درخصوص لغو تحریم های ایران اطمینان می دهیم