در حال انتقال به آدرس درخواستی

نماینده مجلس: در صورت اشاره رهبر انقلاب ریاض و جده را با خاک یکسان خواهیم کرد