در حال انتقال به آدرس درخواستی

تعدیل منفی یک سهم سناریویی برای ارزان فروشی بیت المال است ؟ / "زیر آبی" برای سهامداران جز...