در حال انتقال به آدرس درخواستی

عملکرد خساپا در سال 94/ برنامه ها و اهداف سال جاری/ نتیجه مذاکرات با برندهای خودروساز برتر دنیا