در حال انتقال به آدرس درخواستی

شورای نگهبان با اکثریت آراء طرح اجرای برجام را تایید کرد