در حال انتقال به آدرس درخواستی

توضیحات بورس درباره افزایش سرمایه "شپلی" و درخواست مدیران از رئیس جدید