در حال انتقال به آدرس درخواستی

روزنامه شرق | شماره 2419 | 1394 يکشنبه 19 مهر | صفحه 1 | 2هزارو 500 ميليون دلار ضرر كرديم