در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - ایران با کابل زیردریایی، برق به عمان صادر می کند