در حال انتقال به آدرس درخواستی

حديث و آيات: امام على عليه السلام :برترين كارها ، كارى است كه براى خدا باشد .