در حال انتقال به آدرس درخواستی

کری: به نتایج خوبی درمورد اجرای برجام رسیدیم