در حال انتقال به آدرس درخواستی

جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی برجام و طرح دوفوریتی آغاز شد