در حال انتقال به آدرس درخواستی

هیچ ایرانی غیرتمندی به سفارتی که در پناه کشور ماست حمله نمی کند / خسارت حیثیتی بزرگی به کشور زدند /...