در حال انتقال به آدرس درخواستی

موسسات انگلیسی عهده دار تامین مالی آب و انرژی ایران می شوند/ مذاکره با بانکها