در حال انتقال به آدرس درخواستی

افزایش شاخص بورس؛ هیجانی است یا طبیعی؟