در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - متن كامل سخنان كری پیش از دیدار با ظریف / اطمینان به دنیا برای كار با ایران