در حال انتقال به آدرس درخواستی

پس از انهدام 500 تانکر داعشی‌ها وزیر دفاع روسیه: تانکرهای نفتی داعش را شکار کردیم